Privacy, regelgeving en klachten

Privacy 
Al het geen u binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Daarnaast volgt G-kracht psychomedisch centrum de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG. Wij zijn verplicht de diagnose door middel van een code aan te leveren aan de zorgverzekeraar. Aan buitenstaanders wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij u dit nadrukkelijk weigert.

Sinds juni 2012 heeft de NZa een uitzonderingsbepaling opgenomen in de regelgeving omtrent GGZ DBC's. Wanneer patiënten niet willen dat hun diagnose gekoppeld wordt aan de DBC die wordt aangeleverd aan de zorgverzekeraars, moeten zij en hun behandelaar (BIG geregistreerd) een verklaring ondertekenen. Deze verklaring van bezwaar tegen informatie-uitwisseling over het dossier met de zorgverzekeraar is te verkrijgen via het secretariaat; info@g-kracht.com. De getekende verklaring wordt in het EPD opgenomen en het origineel dient vervolgens ingeleverd te worden bij het secretariaat van G-kracht, zodat deze verder verwerkt kan worden.

Intervisie en supervisie zijn belangrijke methoden voor behandelaren om kennis met elkaar te delen en de kwaliteit van behandelingen hoogstaand te houden. Uw behandelaar kan informatie over uw behandeling in het kader van intervisie of supervisie delen met collega’s binnen G-kracht, tenzij u dit expliciet weigert. 

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Er is in Nederland in toenemende mate aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De overheid en beroepsgroepen stimuleren professionals om actief aandacht te besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Wilt u meer weten over dit onderwerp weten, download dan het PDF dat door de Rijksoverheid in 2013 is opgesteld: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie 2013).

Beroepscode voor psycholoog NIP en psychiater
Zowel psychologen als psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) hebben deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscodes zoals opgesteld door deze verenigingen kunt u hier downloaden als PDF-bestand.

Beroepscode NIP

Beroepscode NVVP 

Kwaliteitsstatuut
Iedere GGZ-aanbieder heeft sinds 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut van G-kracht psychomedisch centrum verkrijgen door een mail te sturen naar info@g-kracht.com. U krijgt het dan digitaal toegestuurd.

Complimenten
Een compliment krijgen vindt iedereen natuurlijk fijn. Wat kunt u doen als u tevreden bent over G-kracht of over 1 of meerdere van de bij G-kracht werkzaam zijnde zorgverleners? Allereerst kunt u dit doorgeven aan de betreffende zorgverlener, maar ook kunt u dit laten weten via info@g-kracht.com. Een andere manier om uw complimenten kenbaar te maken, is via de website van Zorgkaart Nederland onder het kopje GGZ.

Klachten
Iedereen die bij G-kracht werkzaam is, doet zijn best u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. In dat geval is er sprake van een klacht.

Klagen heeft een negatieve bijklank, maar niet voor ons. Wij willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid de kwaliteit van onze zorg te verbeteren waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Bespreken met de betrokkene
Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt en probeert op te lossen met de persoon die het betreft. Dat geeft degene die uw klacht heeft veroorzaakt de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Schakelt u liever een derde in, dan kunt u terecht bij een verbeterfunctionaris of klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris 
De klachtenfunctionaris kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een bevredigende oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris brengt in een gesprek met u uw klacht in kaart, waarna de mogelijkheden voor afhandeling worden besproken en toegelicht. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op, heeft geheimhoudingsplicht en handelt in overleg met u de klacht af.

U kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het onderstaande telefoonnummer.

Lukt het niet om de klacht met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan kunt u uw klacht via de klachtenfunctionaris schriftelijk indienen bij de Verbetercommissie van G-kracht voor afhandeling. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door de Verbetercommissie dan kunt u deze voorleggen aan de GeschillencommissieZorg.
Lees meer op de website Geschillencommissie Zorg

Klachtenfunctionaris:
Mevrouw G. Kloppers-Hozee, tel. (015) 260 44 41 

aanwezig ma t/m do

Postadres:
G-kracht psychomedisch centrum
t.a.v. verbeterfunctionaris/klachtenfunctionaris
Noordeinde 27A
2611 KG  Delft

De volledige klachtenregeling kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@g-kracht.com

 

Overige klachtinstanties 
Zorgbelang Zuid-Holland / Informatie en Klachtopvang Gezondheidszorg (IKG)
Zij behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijk klachtopvang. Telefoon: (0900) 243 70 70 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (€ 0,10 p/m)
E-mailadres: ikg@zorgbelang-zuidholland.nl  
regionaal tuchtcollege  
de klachtencommissie NIP of NVVP of
de klachtencommissie van een specialistische beroepsvereniging waar uw behandelaar lid van is (zie de websites van de betreffende verenigingen),
de klachtencommissie BIG-register voor klachten over het BIG-register , of
de rechter.

AGB-code en BIG-register
Van alle professionals die bij G-kracht werken hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen.   Alle behandelaren die bij G-kracht werkzaam zijn hebben een AGB-code. Bijna alle zorgprofessionals hebben daarnaast ook een BIG-registratie. Wilt u de BIG-registratie of AGB-code van uw behandelaar controleren dan kunt u die opvragen bij de behandelaar, maar ook zelf opzoeken via; AGB-code zoeken en BIG-registratie zoeken