Algemene voorwaarden G-kracht psychomedisch centrum

  

1. Overeenkomst en de kleine lettertjes

G-kracht psychomedisch centrum (G-kracht) is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. Als u het proces in gaat van diagnostiek en behandeling bij G-kracht maakt u met G-kracht  afspraken over deze diagnostiek en behandeling. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de diagnostiek en behandeling bij G-kracht.

In de algemene leveringsvoorwaarden  staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar G-kracht en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.

Kleine lettertjes uitgelegd

GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden ggz samen opgesteld. G-kracht volgt          deze algemene leveringsvoorwaarden. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de voorwaarden regelen.

2. Wanneer gelden de voorwaarden?

De voorwaarden gelden bij diagnostiek en  behandeling  bij G-kracht. Daarbij is het steeds wel zo, dat de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is.

3. Familie en naastbetrokkene(n)

Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de zorgverlener over de diagnostiek en behandeling die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Wij hechten er waarde aan dat u weet dat er overleg plaatsvindt met uw familie/ naastbetrokkenen en waar over gesproken is. Uw wensen en belangen staan daarbij centraal. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelaar met uw familie overlegt. Dan spreekt  G-kracht met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

 4. Recht op duidelijke informatie

Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u voor hulpverlening wil hebben.

De algemene leveringsvoorwaarden ggz sommen op wat voor informatie G-kracht u moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake of over uw rechtspositie (zie ook de website van G-kracht).

5. Toestemming en begin van de zorg

U sluit alleen een overeenkomst met G-kracht als u dat wil. U moet daarvoor toestemming geven. U en uw behandelaar kunnen vervolgens pas de behandeling samen uitvoeren  als u het eens bent met het behandelplan. Dat kan via een  mondeling akkoord. Het behandelplan wordt op schrift gezet en is onderdeel van uw dossier.  In de praktijk zal het zo zijn, dat uw behandelaar met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens u samen de behandeling begint, tenzij u het daar niet mee eens bent. Als u twijfelt over het behandelplan, helpt G-kracht u met de afweging van alternatieven of met een second opinion.

6. Het electronisch patiëntendossier

Uw behandelaar legt alles wat voor u van belang is bij de behandeling vast in een elektronisch patiëntendossier (EPD).

7. Verantwoorde zorg en veiligheid

G-kracht wil goede kwaliteit van diagnostiek en behandeling leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat G-kracht samen met u zorgt voor veiligheid. Ten slotte bepalen de voorwaarden wat er moet gebeuren in noodsituaties.

8. Zorg op afspraak en ketenzorg

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. G-kracht houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Als u niet kunt komen, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Wanneer u dit niet doet kan G-kracht u een factuur sturen voor het niet verschijnen op (niet tijdig afmelden van) de afspraak.

Het kan zijn dat bij uw diagnostiek en behandeling meerdere zorgverleners intern en ook extern zijn betrokken. G-kracht geeft u daar alle informatie over.

9. Verplichtingen van de patiënt

Niet alleen G-kracht heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook u als patiënt.

U moet zich legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. U moet een verwijsbrief meenemen op of voorafgaand aan de eerste afspraak. Daarnaast geeft u door wie G-kracht in geval van bijvoorbeeld nood kan bereiken. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar, moet u dat tijdig melden. Wij kunnen echter nooit garanderen dat u bij die behandelaar in behandeling komt. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk, dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling laat helpen, moet u dat aan ons doorgeven. U moet zich aan de huisregels houden en aan veiligheidsvoorschriften.

Als de zorg niet valt binnen de verzekering, krijgt u daarvoor een rekening.

 10. Verblijf in de zorginstelling

De informatie in dit hoofdstuk is van toepassing wanneer u zou verblijven in de zorginstelling. G-kracht biedt echter geen verblijfszorg, waardoor deze regels niet van toepassing zijn.

11. Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg

De overeenkomst over de diagnostiek en behandeling eindigt als uw diagnostiek en/ of behandeling aan een andere zorginstelling wordt overgedragen, als u de overeenkomst opzegt of als G-kracht dat doet. Voor G-kracht gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag G-kracht dat alleen doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en G-kracht u daarop herhaaldelijk heeft aangesproken.

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan nog meer regels voor de opzegging door G-kracht.

In alle gevallen is G-kracht u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg. Dit alleen binnen de mogelijkheden die G-kracht heeft.

Als u overlijdt, dan eindigt de overeenkomst ook. G-kracht neemt dan onmiddellijk contact op met uw familie of de door u aangegeven contactpersoon.

12. Klachten en Geschillen

G-kracht heeft een regeling voor het indienen van klachten en zij zorgt dat u weet hoe u een klacht kan indienen. Als het gaat om het vergoeden van schade van minder dan € 5.000 dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen in Den Haag: www.degeschillencommissie.nl.

Meer weten?

Wilt u zelf de algemene voorwaarden ggz lezen, dan kunt u deze opvragen bij uw zorgverlener of vinden op https://www.ggznederland.nl/actueel/nieuwe-leveringsvoorwaarden-ggz

Bijlage

U heeft recht op informatie over:

 • de intake en verdere diagnostiek en behandeling;
 • de cliëntenraad;
 • de klachten- en geschillenregeling;
 • de patiëntenvertrouwenspersoon;
 • uw rechtspositie;
 • de huisregels;
 • kosten, eigen bijdrage en betaling voor kosten voor aanvullende diensten;
 • hoe wordt omgegaan met de geldende regeling voor omgang met familie en naastbetrokkenen;
 • G-kracht, waaronder ten minste informatie over de bereikbaarheid in geval van nood en de eventuele website en informatie over andere relevante instanties in de regio;
 • het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek en de mogelijkheid dit te weigeren;
 • in hoofdlijnen het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken waaronder wilsverklaringen, zoals crisiskaart.
 • de diagnose, de prognose en onzekerheden daarbij;
 • de zorgopties en het doel, de aard, de kans op succes en de mogelijke risico’s mede aan de hand van uw eventuele eerdere ervaringen;
 • de te verwachten gevolgen van de zorg en de neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen);
 • de naam van de verantwoordelijke behandelaar en die van andere betrokken behandelaren;
 • de ervaring van de betrokken behandelaren;
 • overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.