Privacy, regelgeving en klachten

Privacy

Bij G-kracht psychomedisch centrum willen wij uw privacy beschermen, zoals we ervanuit gaan dat anderen dat met onze gegevens zullen doen en zoals de WGBO dat van ons vraagt. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Meer informatie over deze nieuwe wet: Algemene informatie AVG.
G-kracht houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, verslaglegging rondom diagnostiek en behandeling, maar ook verzekeringsgegevens kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Bij G-kracht verwerken en bewaren wij alleen gegevens die nodig zijn voor de diagnostiek, behandeling en alle processen die nodig zijn voor een goede afhandeling van administratieve processen in relatie tot zorgverzekeraars en maatschappelijke verantwoording. Of die nodig zijn voor goed (toekomstig) werkgeverschap of opleiderschap.

Verspreiding van persoonsgegevens
G-kracht zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
G-kracht draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Privacybeleid
In ons privacybeleid leggen we onder andere uit met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken. Dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kunt trekken. Aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Er staat ook in hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe u een klacht in kunt dienen.

Wijzigingen
G-kracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy statement van G-kracht.

Hoe kunt u zelf zorgen voor uw privacy?
Steeds vaker vindt diagnostiek en behandeling online plaats. Bij de keuze voor onlinebeeldbelmethoden en behandelprogramma’s is onze eis dat de privacy wordt gegarandeerd. U kunt zelf zorgdragen voor uw privacy en dat van uw naasten door in een rustige kamer te gaan zitten waar anderen niet aanwezig zijn en niet kunnen meeluisteren met uw gesprek. Ook kunt u zorgen dat wat u niet in beeld wilt hebben ook niet in beeld komt (denk bijvoorbeeld aan foto’s).

Elektronisch patiëntendossier (EPD) online
De komende jaren wordt het mogelijk om steeds meer onderdelen van het elektronisch patiëntendossier (EPD) online voor u open te zetten als u dat wilt. Dit zal gebeuren via het beveiligd inloggen in uw eigen dossier. Wij vragen u om na te denken met wie u uw dossier eventueel wilt delen. U kunt hierover ook altijd overleggen met uw behandelaar. Ook als u liever online geen toegang wilt, is dat oké.

Omdat het inloggen in uw dossier door uzelf wordt beheerd, ligt er bij u ook verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw gegevens.

Privacy en intervisie/ supervisie
Intervisie en supervisie zijn belangrijke methoden voor behandelaren om kennis met elkaar te delen en de kwaliteit van diagnostiek en behandelingen hoogstaand te houden. Uw behandelaar kan informatie delen over uw diagnostiek of behandeling in het kader van intervisie of supervisie met collega’s, die ook allen een beroepsgeheim hebben, tenzij u dit expliciet weigert.

Communicatie aan derden en diagnose-aanlevering
Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij u dit nadrukkelijk weigert. Aan anderen wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Wij zijn verplicht uw diagnose door middel van een code aan te leveren aan uw zorgverzekeraar. Sinds juni 2012 heeft de NZa een uitzonderingsbepaling opgenomen in de regelgeving omtrent GGZ DBC's. Wanneer patiënten niet willen dat hun diagnose gekoppeld wordt aan de DBC die wordt aangeleverd aan de zorgverzekeraars, moeten zij en hun behandelaar (BIG geregistreerd) hiertoe een verklaring ondertekenen. Deze verklaring van bezwaar tegen informatie-uitwisseling over het dossier met de zorgverzekeraar is te verkrijgen via het secretariaat; info@g-kracht.com. De getekende verklaring wordt in het EPD opgenomen en het origineel dient vervolgens ingeleverd te worden bij het secretariaat van G-kracht, zodat deze verder verwerkt kan worden.

Cookiebeleid

De website van G-kracht werkt met cookies. Door het gebruik van de analytische cookies (Google Analytics) weet G-kracht welke pagina’s veel worden bezocht en welke niet, om zo een steeds betere ervaring voor gebruikers te realiseren. Daarnaast gebruiken we een cookie welke zorgt voor een onderscheid tussen bots en echte bezoekers (reCaptcha). Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. De gegevens over het gebruik van de website deelt G-kracht niet met derden. U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Websites van derden
De website van G-kracht bevat links naar websites die door andere partijen dan G-kracht worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. G-kracht heeft geen zeggenschap over deze websites. G-kracht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden op de site van Autoriteit Consument & Markt en op de website van Cookierecht.