Privacy, regelgeving en klachten

Privacy  

Wetgeving en beroepsgeheim
Al het geen u binnen de diagnostiek en/of behandeling aan informatie verstrekt, valt onder de privacywetgeving (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Daarnaast volgt G-kracht psychomedisch centrum de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer

Online diagnostiek en behandeling
Steeds vaker vindt diagnostiek en behandeling online plaats. Bij de keuze voor online beeldbelmethoden en behandelprogramma’s is onze eis dat de privacy wordt gegarandeerd. U kunt zelf zorgdragen voor uw privacy en dat van uw naasten door in een rustige kamer te gaan zitten waar anderen niet aanwezig zijn en niet kunnen meeluisteren. Ook kunt u zorgen dat wat u niet in beeld wilt hebben ook niet in beeld komt (denk bijvoorbeeld aan foto’s).

Elektronisch patiëntendossier (EPD) online
De komende jaren wordt het mogelijk om steeds meer onderdelen van het elektronisch patiëntendossier (EPD) online voor u open te zetten als u dat wilt. Dit zal gebeuren via het beveiligd inloggen in uw eigen dossier. Wij vragen u om na te denken met wie u uw dossier eventueel wilt delen. U kunt hierover ook altijd overleggen met uw behandelaar. Ook als u liever online geen toegang wilt, is dat oké.

Omdat het inloggen in uw dossier door uzelf wordt beheerd, ligt er bij u ook verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw gegevens.

Privacy en intervisie/ supervisie
Intervisie en supervisie zijn belangrijke methoden voor behandelaren om kennis met elkaar te delen en de kwaliteit van diagnostiek en behandelingen hoogstaand te houden. Uw behandelaar kan informatie delen over uw diagnostiek of behandeling in het kader van intervisie of supervisie met collega’s, die ook allen een beroepsgeheim hebben, tenzij u dit expliciet weigert.

Communicatie aan derden en diagnose-aanlevering
Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij u dit nadrukkelijk weigert. Aan anderen wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Wij zijn verplicht uw diagnose door middel van een code aan te leveren aan uw zorgverzekeraar. Sinds juni 2012 heeft de NZa een uitzonderingsbepaling opgenomen in de regelgeving omtrent GGZ DBC's. Wanneer patiënten niet willen dat hun diagnose gekoppeld wordt aan de DBC die wordt aangeleverd aan de zorgverzekeraars, moeten zij en hun behandelaar (BIG geregistreerd) hiertoe een verklaring ondertekenen. Deze verklaring van bezwaar tegen informatie-uitwisseling over het dossier met de zorgverzekeraar is te verkrijgen via het secretariaat; info@g-kracht.com. De getekende verklaring wordt in het EPD opgenomen en het origineel dient vervolgens ingeleverd te worden bij het secretariaat van G-kracht, zodat deze verder verwerkt kan worden.

Beroepscode voor psycholoog NIP en psychiater
Zowel psychologen als psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) hebben deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscodes zoals opgesteld door deze verenigingen kunt u hier downloaden als PDF-bestand.

Beroepscode NIP

Beroepscode NVVP

Klachten
Iedereen die bij G-kracht werkzaam is, doet zijn best u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat u hierover niet tevreden bent. In dat geval is er sprake van een klacht.

Klagen heeft een negatieve bijklank, maar niet voor ons. Wij willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid de kwaliteit van onze zorg te verbeteren waardoor in de toekomst soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Bespreken met de betrokkene
Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt en probeert op te lossen met de persoon die het betreft. Dat geeft degene die uw klacht heeft veroorzaakt de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren. Schakelt u liever een derde in, dan kunt u terecht bij een verbeterfunctionaris of klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris 
De klachtenfunctionaris kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een bevredigende oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris brengt in een gesprek met u uw klacht in kaart, waarna de mogelijkheden voor afhandeling worden besproken en toegelicht. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op, heeft geheimhoudingsplicht en handelt in overleg met u de klacht af.

U kunt u telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het onderstaande telefoonnummer.

Lukt het niet om de klacht met behulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan kunt u uw klacht via de klachtenfunctionaris schriftelijk indienen bij de Verbetercommissie van G-kracht voor afhandeling. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door de Verbetercommissie dan kunt u deze voorleggen aan de GeschillencommissieZorg.
Lees meer op de website Geschillencommissie Zorg

Klachtenfunctionaris:

dhr. M. P. Don

tel. (015) 260 44 40


Postadres:
G-kracht psychomedisch centrum
t.a.v. verbeterfunctionaris/klachtenfunctionaris
Noordeinde 27A
2611 KG  Delft

De volledige klachtenregeling kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@g-kracht.com

Overige klachtinstanties 
Zorgbelang Zuid-Holland / Informatie en Klachtopvang Gezondheidszorg (IKG)
Zij behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijk klachtopvang. Telefoon: (0900) 243 70 70 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (€ 0,10 p/m)
E-mailadres: ikg@zorgbelang-zuidholland.nl  
regionaal tuchtcollege  
de klachtencommissie NIP of NVVP of
de klachtencommissie van een specialistische beroepsvereniging waar uw behandelaar lid van is (zie de websites van de betreffende verenigingen),
de klachtencommissie BIG-register voor klachten over het BIG-register , of
de rechter.

AGB-code en BIG-register
Van alle professionals die bij G-kracht werken hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gekregen.   Alle behandelaren die bij G-kracht werkzaam zijn hebben een AGB-code. Bijna alle zorgprofessionals hebben daarnaast ook een BIG-registratie. Wilt u de BIG-registratie of AGB-code van uw behandelaar controleren dan kunt u die opvragen bij de behandelaar, maar ook zelf opzoeken via; AGB-code zoeken en BIG-registratie zoeken

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Er is in Nederland in toenemende mate aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De overheid en beroepsgroepen stimuleren professionals om actief aandacht te besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Wilt u meer weten over dit onderwerp weten, download dan het PDF dat door de Rijksoverheid in 2013 is opgesteld: 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie 2013).