Privacy, regelgeving en klachten

Privacy  

Wetgeving en beroepsgeheim
Al het geen u binnen de diagnostiek en/of behandeling aan informatie verstrekt, valt onder de privacywetgeving (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Daarnaast volgt G-kracht psychomedisch centrum de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Online diagnostiek en behandeling
Steeds vaker vindt diagnostiek en behandeling online plaats. Bij de keuze voor online beeldbelmethoden en behandelprogramma’s is onze eis dat de privacy wordt gegarandeerd. U kunt zelf zorgdragen voor uw privacy en dat van uw naasten door in een rustige kamer te gaan zitten waar anderen niet aanwezig zijn en niet kunnen meeluisteren. Ook kunt u zorgen dat wat u niet in beeld wilt hebben ook niet in beeld komt (denk bijvoorbeeld aan foto’s).

Elektronisch patiëntendossier (EPD) online
De komende jaren wordt het mogelijk om steeds meer onderdelen van het elektronisch patiëntendossier (EPD) online voor u open te zetten als u dat wilt. Dit zal gebeuren via het beveiligd inloggen in uw eigen dossier. Wij vragen u om na te denken met wie u uw dossier eventueel wilt delen. U kunt hierover ook altijd overleggen met uw behandelaar. Ook als u liever online geen toegang wilt, is dat oké.

Omdat het inloggen in uw dossier door uzelf wordt beheerd, ligt er bij u ook verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw gegevens.

Privacy en intervisie/ supervisie
Intervisie en supervisie zijn belangrijke methoden voor behandelaren om kennis met elkaar te delen en de kwaliteit van diagnostiek en behandelingen hoogstaand te houden. Uw behandelaar kan informatie delen over uw diagnostiek of behandeling in het kader van intervisie of supervisie met collega’s, die ook allen een beroepsgeheim hebben, tenzij u dit expliciet weigert.

Communicatie aan derden en diagnose-aanlevering
Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij u dit nadrukkelijk weigert. Aan anderen wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Wij zijn verplicht uw diagnose door middel van een code aan te leveren aan uw zorgverzekeraar. Sinds juni 2012 heeft de NZa een uitzonderingsbepaling opgenomen in de regelgeving omtrent GGZ DBC's. Wanneer patiënten niet willen dat hun diagnose gekoppeld wordt aan de DBC die wordt aangeleverd aan de zorgverzekeraars, moeten zij en hun behandelaar (BIG geregistreerd) hiertoe een verklaring ondertekenen. Deze verklaring van bezwaar tegen informatie-uitwisseling over het dossier met de zorgverzekeraar is te verkrijgen via het secretariaat; info@g-kracht.com. De getekende verklaring wordt in het EPD opgenomen en het origineel dient vervolgens ingeleverd te worden bij het secretariaat van G-kracht, zodat deze verder verwerkt kan worden.

Beroepscode voor psycholoog NIP en psychiater
Zowel psychologen als psychiaters moeten zich houden aan regels bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) hebben deze regels in een beroepscode vastgelegd. De beroepscodes zoals opgesteld door deze verenigingen kunt u hier downloaden als PDF-bestand.

Beroepscode NIP

Beroepscode NVVP