Werken aan kwaliteit Hoe doen wij dat? – statement/leveringsvoorwaarde

G-kracht psychomedisch centrum

Wij zijn een groep professionals die zich sinds 2006 richt op hulpverlening die persoonlijk is, is gericht op persoonlijke groei en die kleinschalig van opzet is. Wij organiseren zaken met elkaar geïnspireerd door het gedachtegoed van Verdraaide organisaties. Iedereen doet er toe in onze instelling en heeft een unieke bijdrage in onze activiteiten. We helpen elkaar gericht te blijven op de bedoeling van ons werk.

Waarom een kwaliteit-statement?

Wij, de medewerkers van G-kracht,  maken bekend hoe wij nu en in de toekomst zullen werken aan het voortdurend verbeteren van onze kwaliteit, zonder de hierboven beschreven bedoeling uit het oog te verliezen. Met kwaliteit bedoelen we de kwaliteit van de zorgverlening als ook de kwaliteit van de overige bedrijfsmatige activiteiten. We willen graag laten zien hoe wij dat met elkaar doen. Iedereen mag ons houden aan deze verklaring.

Waarom werken aan kwaliteit?

De wet BIG, Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), het Kwaliteitstatuut en onze beroepscodes vormen de kaders voor ons handelen.  Daarnaast stellen zorgverzekeraars kwaliteitseisen. Wij vinden dat professionele kwaliteit, zorgvuldigheid en veiligheid van ons als hulpverleners verwacht mag worden. We nemen daarom de verantwoordelijkheid om met elkaar structureel te werken aan kwaliteit en veiligheid van ons handelen en organiseren. We zijn daarin wel kritisch op registraties en verantwoording die ons worden opgelegd van buitenaf, maar die onvoldoende de kwaliteit weergeven, het vertrouwen in hulpverleners ondermijnen of een onredelijke administratieve belasting betekenen. In het werken aan kwaliteit nemen wij tevens de verantwoordelijkheid voor een vermindering van de regeldruk en van de tijd en middelen voor administratieve en verantwoordingsprocessen (Ontregel de zorg).

Wat is onze kwaliteit?

Wij geloven in een bedoeling in ons werk. Wij dragen bij aan gezondheid in de zin van het  vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Ons verhaal is daarbij richtinggevend, ook voor wat wij kwaliteit vinden: wij zijn van oorsprong anders, werken kleinschalig en persoonlijk. Leren en ontwikkelen staan voor onszelf en voor de mensen die wij behandeling bieden centraal.  Deze  verhaallijn helpt ons bij de vraag waar we onszelf op willen afrekenen. Waar we uiteindelijk zelf voor willen staan. Kwaliteit begint voor ons dan ook met het met elkaar bespreken en voelen van onze verhaallijn. Het helpt ons oog te hebben voor elke uniek mens, de groeimogelijkheden, de wensen en behoeften (privacy, eerlijkheid, veiligheid) en te doen wat in de situatie nodig is. Kwaliteit is voor ons ook kritisch kijken naar waar de verspilling (Lean principe) ligt in onze werkzaamheden. Waar zijn we tijd aan kwijt wat niets toevoegt aan de waarde van onze zorgverlening.

Kwaliteit is een werkwoord: wat doen wij?

Werken aan kwaliteit is een dagelijkse bezigheid en houding.  Het zijn alle momenten waarin wij  gedurende de uitvoering (act) op zoek zijn naar informatie die ons  vertelt of wij de goede insteek hebben (reflect), de goede toon, et cetera. Wij geven elkaar daarin het vertrouwen, maar zijn scherp op zaken die anders gaan dan we willen of afgesproken hebben.

Wij houden voortdurend bij welke eisen er aan ons handelen worden gesteld door bijvoorbeeld de overheid. Kaders kunnen veranderen en daarom houden we elkaar alert. We maken daarnaast regelmatig zelf een inventarisatie waar de risico’s in ons werk liggen. We reflecteren op onze kwetsbaarheden en ontwikkeldoelen. Daar besteden we  vervolgens meer aandacht aan.

We leren vooral door het met elkaar delen en onderzoeken van zaken die niet goed verliepen of die juist opvallend goed werden beoordeeld (VIM en PIM). Van deze afwijkingen leren wij door te analyseren welke factoren hierin een rol spelen. Dat levert vrijwel altijd verbeter- en aandachtspunten op die we met elkaar verwerken en volgen. In teamvergaderingen, G-kracht-brede overleggen en ontmoetingsdagen laten wij deze punten terugkomen. We zien het als een leerproces wat we samen gaande houden.

Onmiddellijke feedback aan elkaar vinden we belangrijk. Alle professionals nemen deel aan intervisie omdat we verantwoordelijkheid voelen voor elkaars ontwikkeling en professionele functioneren. We luisteren naar elkaar en geven elkaar feedback.

We hebben een medewerker kwaliteit aangesteld. Zo is er ondersteuning voor een medewerker of het team  in het werken aan kwaliteit. Bijvoorbeeld voor de audits en risicoanalyses die we zelf uitvoeren naar dossiers, samenwerken en veiligheid. Bovendien helpt deze medewerker ons scherp te houden.

Wij kunnen veel leren van werknemers van andere vergelijkbare instellingen. We willen bij elkaar in de keuken kijken en zien hoe anderen werken aan kwaliteit (peer instellings-audit). Wij zijn hierover in gesprek met vergelijkbare kleine GGZ-instellingen.

We hebben jaarlijks een evaluatie  van ons werken aan kwaliteit. Directie, medewerkers, patiënten, verwijzers doen dit samen. Wij publiceren jaarlijks op de website een overzicht van de onderwerpen van kwaliteit en veiligheid waar we aan gewerkt hebben en welke verbeterpunten we in onze aanpak hebben aangebracht. Ook bieden we inzage in de aandachtspunten voor het komende jaar. Onafhankelijke toetsing vindt plaats door onze raad van commissarissen, onze cliëntenraad, beroepsorganisaties en –opleidingsinstituten, CRKBO en de overheid.

Binnen G-kracht werken wij volgens het kwaliteitsstatuut. Via deze link is het in te zien.