Algemene voorwaarden onderwijs

Algemene voorwaarden onderwijs 

De algemene voorwaarden van G-kracht, team Groeikracht vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op scholing/ supervisie/ leertherapie aangeboden aan gezondheidszorg- en GGZ-professionals.

Voor wetenschappelijk onderzoek worden de richtlijnen van het onderzoeksprotocol gevolgd zoals goedgekeurd door een door de Nederlandse overheid erkende Medisch Ethische Commissie (METC).

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen G-kracht, team Groeikracht, hierna te noemen: ‘G-kracht’, en een Opdrachtgever voor scholing/ supervisie/ leertherapie waarop G-kracht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offertes en aanbiedingen

Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor opleidingen (o.a. supervisie en leertherapie) en cursussen met open inschrijving

 1. De opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding/ cursus/ supervisie/ leertherapie door het invullen, ondertekenen en opsturen van een inschrijfformulier online, per post of fax.
 2. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 3. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 4. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt G-kracht binnen 3 weken een bevestiging.
 5. Direct na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum van de betreffende opleiding/cursus ontvangt Opdrachtgever bericht over doorgang en definitieve plaatsing.
 6. Tevens ontvangt Opdrachtgever een factuur op naam, die vóór de start van de opleiding/cursus/ supervisie/ leertherapie voldaan dient te zijn.
 7. Uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding/cursus/ supervisie/ leertherapie krijgt Opdrachtgever een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en nadere informatie.
 8. Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld.

Voor maatwerk en incompany-opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van G-kracht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. G-kracht kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is G-kracht daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij G-kracht anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht G-kracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. G-kracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft G-kracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan G-kracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan G-kracht worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan G-krachtt zijn verstrekt, heeft G-kracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. G-kracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat G-kracht is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor G-kracht kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan G-kracht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door G-kracht of door G-kracht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart G-kracht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. G-kracht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal G-kracht de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal G-kracht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal G-kracht geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan G-kracht kunnen worden toegerekend.

Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop G-kracht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor G-kracht niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van G-kracht worden daaronder begrepen.
 3. G-kracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat G-kracht zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzoveel G-kracht ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is G-kracht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Indien Opdrachtgever reeds het volledige bedrag voor de opdracht betaald heeft wordt, na aftrek van het na te komen gedeelte, het dan nog openstaande bedrag aan Opdrachtgever terugbetaald tenzij partijen overeenkomen dat de opdracht alsnog door G-kracht uitgevoerd zal worden.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door G-kracht

G-kracht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. Er naar het oordeel van G-kracht onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training of supervisie of leertherapie
 2. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 3. Na het sluiten van de overeenkomst G-kracht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 4. De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 5. Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van G-kracht kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de Opdrachtgever

Wettelijke bedenktermijn

Bij open inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Na het sluiten van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een aangetekend schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen.

Voor opleidingen en cursussen met open inschrijving

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel. 
 2. Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/ supervisie/ leertherapie brengt G-kracht de Opdrachtgever €55,00 administratiekosten in rekening. 
 3. Bij annulering binnen 10 weken voor het begin van de opleiding/cursus/ supervisie/ leertherapiei of tijdens de opleiding/cursus/ supervisie/ leertherapie is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 4. Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/ supervisie/ leertherapie en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, brengt G-kracht de Opdrachtgever €55,00 administratiekosten in rekening.

Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door G-kracht aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door G-kracht aangegeven. G-kracht is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen €25,00 per factuur.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, G-kracht gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en G-kracht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is G-kracht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door G-kracht uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij G-kracht, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van G-kracht zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. G-kracht behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Niet-overname personeel/ ZZP

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met G-kracht, medewerkers van G-kracht of van ondernemingen waarop G-kracht ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van G-kracht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft G-kracht het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De opdrachtgever wordt in geval van klachten verwezen naar de klachtenprocedure van Stichting Groeikracht.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen G-kracht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.