Klachtenprocedure Opleiding

Klachtenprocedure opleiding, supervisie en leertherapie

G-kracht, team Groeikracht hecht aan goede relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze producten of diensten, laat de docent/supervisor dit  zo spoedig mogelijk weten. Wij zullen zo snel mogelijk zorgen voor een gesprek waarin u uw klacht kan uiteenzetten.

Formele (schriftelijke) klacht

Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U hebt 1 maand de tijd om uw klacht in te dienen. Deze maand gaat in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voor het indienen van uw klacht heeft u twee opties:
  1. U kunt het formulier online invullen.
  2. U kunt het formulier invullen, uitprinten en per post versturen aan het onderstaand adres. Download dan de PDF en print deze uit.

G-kracht psychomedisch centrum, team Groeikracht  
Drs. M. F. van Vreeswijk, voorzitter RvB 
Noordeinde 27A 
2611 KG Delft

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de secretaris (drs. M. de Boo) op de hoogte gesteld.

De secretaris: 
1. verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld, 
2. vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken,   
3. vraagt u eventueel om meer informatie,   
4. draagt de klacht over aan de voorzitter.

De voorzitter: 
1. beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten 
2. bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de penningmeester van team Groeikracht 
3. neemt een definitief standpunt in 
4. informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt

De secretaris: 
1. zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie.

Wat registreren wij van uw klacht?

De secretaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

1. uw naam, adres en woonplaats 
2. uw klacht 
3. een nadere omschrijving van uw klacht 
4. de indieningdatum van uw klacht 
5. de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert 
6. de opleiding, cursus of training 
7. de gevoerde correspondentie over de klacht 
8. de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld) 
9. de datum en wijze van afhandeling van de klacht 
10. de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de secretaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

De voorzitter neemt in de regel binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke lid, een ervaren docent/supervisor die niet bij G-kracht psychomedisch centrum werkzaam is. Het onafhankelijk lid is Susanne Wegen, klinisch psycholoog. De beroepscommissie kan wanneer nodig worden aangevuld met andere voor de klacht onafhankelijke deskundige leden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor G-kracht psychomedisch centrum. De beroepscommissie draagt zorg voor de kwaliteitsborging van ons aanbod. 

U kunt uw bezwaar richten aan:

Beroepscommissie voor opleiding, supervisie en leertherapie van G-kracht, team Groeikracht 
Noordeinde 27A 
2611 KG Delft

De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de beroepscommissie is bindend voor G-kracht, team Groeikracht en de klager.

De bovenstaande procedure sluit de mogelijkheid niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter wendt.